Κεντρικό Συμβούλιο

Σύμφωνα με το καταστατικό της, η Ομοσπονδία διοικείται από το Κεντρικό της Συμβούλιο που αποτελείται από έντεκα(11) μέλη, τα οποία υποδεικνύονται από τους Συνδέσμους – μέλη της, κάθε τρία χρόνια με μυστική ψηφοφορία. Η σύνθεση των μελών αυτών στο Κεντρικό Συμβούλιο έχει ως ακολούθως: Σύνδεσμος Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (για Λευκωσία) - ΣΕΟΚ (5 μέλη), Σύνδεσμος Εργολάβων Οικοδομών Λεμεσού - ΣΕΟΛ (2 μέλη), Σύνδεσμος Εργολάβων Οικοδομών Αμμοχώστου - ΣΕΟΑ (2 μέλη), Σύνδεσμος Εργοληπτών Οικοδομικών Εργασιών Πάφου (1 μέλος) και Σύνδεσμος Εργολάβων Οικοδομών Λάρνακας - ΣΕΟΛ (1 μέλος).

Σημερινή σύνθεση του Κεντρικού Συμβουλίου της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ, του οποίου η θητεία λήγει τον Μάιο 2024

ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ)
22 753 606
oseokseo@cytanet.com.cy
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ)
25 352 586
info@seol-limassol.org.cy
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΙΕΡΙΔΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
(ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ)
22753606
oseokseo@cytanet.org.cy
ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Β. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ)
24 627 022
seoa@cytanet.com.cy
ΝΤΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΤΑΜΙΑΣ
(ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ)
22 753 606
oseokseo@cytanet.com.cy
ΑΝΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΕΛΟΣ
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΦΟΥ)
26 934 633
bcap@cytanet.com.cy
ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΟΥΝΝΑΣ
ΜΕΛΟΣ
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ)
24 627 662
syn.erg.oik.larnaka@cytanet.com.cy
ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΟΓΙΑΤΖΙΗΣ
ΜΕΛΟΣ
(ΤΑΜΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ)
22 753 606
oseokseo@cytanet.com.cy
ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΕΛΟΣ
(ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ)
22753606
oseokseo@cytanet.org.cy
ΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΜΕΛΟΣ
(ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ)
25 352 586
info@seol-limassol.org.cy
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΗ
ΜΕΛΟΣ
(ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ)
24 627 022
seoa@cytanet.com.cy
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ)
22 753 606
oseokseo@cytanet.org.cy
Τζόζεφ Μέρχη
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ)
22 753 606
oseokseo@cytanet.org.cy
ΤΑΣΟΣ ΧΑΤΖΗΤΤΟΦΗ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ)
22 753 606
oseokseo@cytanet.org.cy
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ)
25 352 586
info@seol-limassol.org.cy
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΞΥΣΤΟΥΡΗΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ)
24 627 022
seoa@cytanet.com.cy
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΦΟΥ)
26 934 633
bcap@cytanet.com.cy
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ
(ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ)
24 627 662
syn.erg.oik.larnaka@cytanet.com.cy

Καθήκοντα / Αρμοδιότητες Κεντρικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ., το Κεντρικό Συμβούλιο είναι το εκτελεστικό όργανο της Ομοσπονδίας που συνέρχεται σε Τακτική Συνεδρία μία φορά το μήνα και έκτακτα όταν θεωρηθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο ή την πλειοψηφία των μελών του.

Το Κεντρικό Συμβούλιο αποφασίζει κατά πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος του Προέδρου θεωρείται νικώσα.

Το Κ.Σ., έχει την ευθύνη της εφαρμογής των προνοιών του Καταστατικού και των αποφάσεων του Παγκυπρίου Συνεδρίου/Συνδιάσκεψης, καθώς και της καθοδήγησης των Συνδέσμων – Μελών επί γενικού ενδιαφέροντος ή άλλων θεμάτων που έχουν σχέση με τους σκοπούς και αποφάσεις των ανωτάτων οργάνων της Ομοσπονδίας.