Πέρι Αποβλήτων Νόμοι & Κανονισμοί

 

Ο Περί Αποβλήτων Νόμος του 2011 (185(I)/2011)

Όλα τα επισυναπτόμενα της Εθνικής Νομοθεσίας αναφορικά με τη Διαχείριση Αποβλήτων - Κανονισμοί Περί Διαχείρισης Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις, θα τα βρείτε στην πιο κάτω διεύθυνση του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος πατώντας στον πιο κάτω Σύνδεσμο:

https://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/All/8AD2B399489A3905C225807C00362BB0?OpenDocument