Δομικά Συμβόλαια Κύπρου

 

Η Μικτή Επιτροπή Δομικών Συμβολαίων Κύπρου (ΜΕΔΣΚ), ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1995 και απαρτίζεται από τους πιο κάτω Οργανισμούς:

- (ΟΣΕΟΚ) - Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου
- (ΣΠΜΑΚ) - Σύνδεσμο Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Κύπρου
- (ΣΑΚ) - Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου
- (ΣΠΟΛΜΗΚ) - Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου
- (ΣΕΕΟΚΚ)Σύνδεσμος Επιστημόνων Επιμετρητών Οικονομολόγων Κατασκευών Κύπρου

Η ΜΕΔΣΚ διαχειρίζεται τα Δομικά Συμβόλαια Κύπρου, τα οποία και συνιστούμε στα Μέλη μας να χρησιμοποιούν.

Τα Συμβόλαια διατίθενται από τους Επαρχιακούς Συνδέσμους Εργολάβων Οικοδομών – Μελών της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.

Η Μικτή Επιτροπή Δομικών Συμβολαίων (Μ.Ε.Δ.Σ.Κ.) ΛΤΔ, η οποία ενεγράφη ως Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης,  έχει προχωρήσει πρόσφατα στον εκσυγχρονισμό των Συμβολαίων ΜΕΔΣΚ με την ετοιμασία της πιο κάτω νέας σειράς αναθεωρημένων Συμβολαίων PLS, τα οποία πρόκειται να εκδοθούν και στην αγγλική γλώσσα:

-    Κύριο Συμβόλαιο Με Ποσότητες : P/LS/MC(1)
-    Κύριο Συμβόλαιο Χωρίς Ποσότητες : P/LS/MC(2)
-    Συμβόλαιο για Μικρά Έργα : P/LS/MWKS
-    Συμβόλαιο Διορισμένων Υπεργολάβων Με Ποσότητες : P/LS/NSC(1)
-    Συμβόλαιο Διορισμένων Υπεργολάβων Χωρίς Ποσότητες : P/LS/NSC(2)
-    Συμβόλαιο Προμήθειας Υλικών και Εμπορευμάτων για Διορισμένους Προμηθευτές : P/LS/NSP

Για περίοδο ενός έτους τα νέα Συμβόλαια PLS, θα χρησιμοποιούνται παράλληλα με τα υφιστάμενα  Συμβόλαια Ε1(Α), Ε2(Α), Ε3(Α), Υ1 και Υ2.

 

P/LS/MC (1) Έντυπο Κύριου Δομικού Συμβολαίου για Οικοδομικά και Τεχνικά Έργα (Με Δεσμευτικές Ποσότητες)

 

 

P/LS/MC (2) Έντυπο Κύριου Δομικού Συμβολαίου για Οικοδομικά και Τεχνικά Έργα (Χωρίς Δεσμευτικές Ποσότητες)

 

 

P/LS/NSC(1) Έντυπο Δομικού Συμβολαίου Υπεργολαβίας για Διορισμένους Υπεργολάβους (Με Δεσμευτικές Ποσότητες)

 

 

P/LS/NSC(2) Έντυπο Δομικού Συμβολαίου Υπεργολαβίας για Διορισμένους Υπεργολάβους (Χωρίς Δεσμευτικές Ποσότητες)

 

 

P/LS/MWKS Έντυπο Δομικού Συμβολαίου για Μικρά Οικοδομικά και Τεχνικά Έργα

 

 

P/LS/NSP Έντυπο Δομικού Συμβολαίου Προμήθειας Υλικών / Εμπορευμάτων για Διορισμένους Προμηθευτές σε Οικοδομικά και Τεχνικά Έργα

 

 

P/LS/MC (1) / STG Έντυπο Κύριου Δομικού Συμβολαίου για Οικοδομικά και Τεχνικά Έργα
Εκτέλεση / Συμπλήρωση Εργασιών κατά Φάσεις (Με Δεσμευτικές Ποσότητες)

 

 

P/LS/MC (2) / STG Έντυπο Κύριου Δομικού Συμβολαίου για Οικοδομικά και Τεχνικά Έργα
Εκτέλεση / Συμπλήρωση Εργασιών κατά Φάσεις (Χωρίς Δεσμευτικές Ποσότητες)

 

 

P/LS/D&B Έντυπο Δομικού Συμβολαίου Μελέτης και Κατασκευής για Οικοδομικά και Τεχνικά Έργα

 

 

P/LS/DSC Έντυπο Δομικού Συμβολαίου Υπεργολαβίας για Εσωτερικούς Υπεργολάβους σε Οικοδομικά και Τεχνικά Έργα

 

Για εξασφάλιση των Συμβολαίων, απαιτείται να παρουσιαστούν τα ανάλογα Έντυπα, υπογεγραμμένα από τον Αρχιτέκτονα / Πολιτικό Μηχανικό:

Αιτήσεις (Νέα Συμβόλαια):

-     Αίτηση Παραχώρησης Εντύπου Συμβολαίου για Οικοδομικό ή Τεχνικό Δομικό Έργο
-     Αίτηση Παραχώρησης Εντύπου Συμβολαίου Υπεργολαβίας για Διορισμένο Υπεργολάβο ή Συμβολαίου Προμήθειας Υλικών και Εμπορευμάτων για Διορισμένο Προμηθευτή

Αιτήσεις (Παλιά Συμβόλαια):

-     Αίτηση Παραχώρησης Εντύπου Συμβολαίου για Οικοδομικό ή Τεχνικό Δομικό Έργο
-     Αίτηση Παραχώρησης Εντύπου Συμβολαίου Υπεργολαβίας για Διορισμένο Υπεργολάβο ή Συμβολαίου Προμήθειας Υλικών και Εμπορευμάτων για Διορισμένο Προμηθευτή

KYΡΙΩΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ Μ.Ε.Δ.Σ.Κ. – ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ – ΜΕΛΩΝ Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.

Ε1(Α) - ΜΕ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 270 EYΡΩ + 1‰ + Φ.Π.Α + 20 ΕΥΡΩ ΕΝΣΗΜΑ + 50 ΕΥΡΩ ΤΕΛΟΣ ΕΞΑΣΦ. ΣΥΜΒΟΛAIOY
Ε2(Α) - ΧΩΡΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 200 ΕΥΡΩ + 1‰ + Φ.Π.Α + 20 ΕΥΡΩ ΕΝΣΗΜΑ + 50 ΕΥΡΩ ΤΕΛΟΣ ΕΞΑΣΦ. ΣΥΜΒΟΛAIOY
E3(A) - MEXΡΙ 100.000 ΕΥΡΩ 100 ΕΥΡΩ + 1‰ + Φ.Π.Α + 20 ΕΥΡΩ ΕΝΣΗΜΑ + 50 ΕΥΡΩ ΤΕΛΟΣ ΕΞΑΣΦ. ΣΥΜΒΟΛAIOY
Ε4(Τ) - ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 100 ΕΥΡΩ + 0,5‰ + Φ.Π.Α + 20 ΕΥΡΩ ΕΝΣΗΜΑ + 50 ΕΥΡΩ ΤΕΛΟΣ ΕΞΑΣΦ. ΣΥΜΒΟΛAIOY

ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Μ.Ε.Δ.Σ.Κ.

Υ1 - ΜΕ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 140 ΕΥΡΩ + Φ.Π.Α + 20 ΕΥΡΩ ΕΝΣΗΜΑ + 50 ΕΥΡΩ ΤΕΛΟΣ ΕΞΑΣΦ. ΣΥΜΒΟΛAIOY € 236.60
Υ2 - ΧΩΡΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 100 ΕΥΡΩ + Φ.Π.Α + 20 ΕΥΡΩ ΕΝΣΗΜΑ + 50 ΕΥΡΩ ΤΕΛΟΣ ΕΞΑΣΦ. ΣΥΜΒΟΛAIOY € 189.00
Π1 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 70 ΕΥΡΩ + Φ.Π.Α + 20 ΕΥΡΩ ΕΝΣΗΜΑ + 50 ΕΥΡΩ ΤΕΛΟΣ ΕΞΑΣΦ. ΣΥΜΒΟΛAIOY € 153.30

Τα Συμβόλαια Ε1(Α), Ε2(Α), Υ1 και Υ2 που κυκλοφορούν και σε αγγλική έκδοση, πωλούνται στις ίδιες πιο πάνω τιμές.

Βασικοί Τύποι Δομικών Συμβολαίων της ΜΕΔΣΚ που χρησιμοποιούνται στην Κύπρο:

Ελληνικά Συμβόλαια:

 

Ε1 (Α) - Έντυπο Κυρίως Συμβολαίου για Οικοδομικά Έργα (Με Ποσότητες)

ΔΕΛΤΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ καθορίζουν την ποιότητα και ποσότητα των εργασιών και συμπεριλαμβάνουν:

- Τα Προκαταρκτικά και Γενικούς Όρους
- Τα Δελτία Επιμετρηθεισών και Υπολογισθεισών Εργασιών
- Το Γενικό Σύνολο Τιμολογήσεων και
- (Ενδεχομένως) Προνοητικά Ποσά ή/και Προνοητικά Είδη ή Προνοητικές Ποσότητες Εργασίας, των οποίων το κόστος ή η ανάγκη εκτέλεσης τους είναι αδύνατο να προσδιοριστεί κατά την έκδοση των εγγράφων προσφοράς.

Πρώτη Έκδοση Ιούλιος 1996

 

 

Ε2 (Α) - Έντυπο Κυρίως Συμβολαίου για Οικοδομικά Έργα (Χωρίς Ποσότητες)

Οι Εργασίες δεικνύονται, περιγράφονται ή λογικά συμπεραίνονται από τα Έγγραφα Συμβολαίου ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ.

Πίνακας Τιμών Μονάδος αποτελεί μέρος της προσφοράς του Εργολάβου και χρησιμοποιείται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για την εφαρμογή του Άρθρου 12(4) (ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ)

Πρώτη Έκδοση Ιούλιος 1996

 

 

Ε3 (Α) - Έντυπο Συμβολαίου για Μικρά Οικοδομικά Έργα

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΟ Έντυπο, από το οποίο ΔΕΝ περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για Προνοητικά Ποσά, Διορισμένους Υπεργολάβους, Διορισμένους Προμηθευτές και Δελτία Συμβολαίου (Ποσοτήτων)

ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ αποτελούν η υποχρέωση υποβολής:

- Προγράμματος Εργασίας πριν την έναρξη των Εργασιών και
- Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (Στάδιο Κατασκευής) και η

Εισαγωγή ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ Επίλυσης Διαφορών με:

- Φιλικό Διακανονισμό
- Διαμεσολάβηση
- Κριτική Διαδικασία

Πρώτη Έκδοση 2015


 

E4 (Τ) - Έντυπο Κυρίως Συμβολαίου για Τεχνικά Έργα (με κατά προσέγγιση ποσότητες)

Συμπληρωμένα και τιμολογημένα ΔΕΛΤΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ αποτελούν μέρος της προσφοράς για την εκτέλεση ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ (δηλ. έργου πολιτικής μηχανικής: λιμένες , αερολιμένες, γέφυρες, σήραγγες, έργα οδοποιḯας, αποστραγγίσεως κ.τ.λ.

ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ορίζονται στο Συμβόλαιο (ή διαφορετικά) πριν την παράδοση του Συμβολαίου

Πρόνοια για ΠΛΗΡΩΜΗ σε περίπτωση ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ από την ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ και ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (ως Ε3Α πιο πάνω)

Πρώτη Έκδοση 2016

 


Υ1 - Έντυπο Συμβολαίου Υπεργολαβίας (Με Ποσότητες) για Διορισμένους Υπεργολάβους σε Οικοδομικά ή Τεχνικά Έργα

Οι Εργασίες Υπεργολαβίας αποτελούν ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Ε1(Α)

ΔΕΛΤΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ συμπεριλαμβάνουν:

- Τα Προκαταρκτικά και Γενικούς Όρους
- Τα Δελτία Επιμετρηθεισών και Υπολογισθεισών Εργασιών Υπεργολαβίας
- Το Γενικό Σύνολο Τιμολογήσεων
- (και ενδεχομένως) ΠΡΟΝΟΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ή ΠΡΟΝΟΗΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Εργασίας, η ανάγκη και η απαίτηση εκτέλεσης των οποίων, είναι αδύνατον να οριστικοποιηθεί κατά την έκδοση των εγγράφων προσφοράς.

Πρώτη Έκδοση Ιούλιος 1996

 

Υ2 - Έντυπο Συμβολαίου Υπεργολαβίας (Χωρίς Ποσότητες) για Διορισμένους Υπεργολάβους σε Οικοδομικά ή Τεχνικά Έργα

Οι Εργασίες Υπεργολαβίας αποτελούν ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Ε2(Α) και δεικνύονται, περιγράφονται ή λογικά συμπεραίνονται από τα Έγγραφα Συμβολαίου Υπεργολαβίας στο σύνολό τους.

Πρώτη Έκδοση Ιούλιος 1996

 

 

Π1 - Έντυπο Συμβολαίου Προμηθείας Υλικών και Εμπορευμάτων από ΔιορισμένουςΠρομηθευτές σε Οικοδομικά ή Τεχνικά Έργα

Συμφωνείται και καθορίζεται μεταξύ Κυρίως Εργολάβου και Προμηθευτή ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ (το οποίο εγκρίνεται από τον Α/ΠΜ) για την Παράδοση Υλικών/Εμπορευμάτων, τα οποία συνάδουν με τις ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ στα ΔΕΛΤΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.

Σε αντίθετη περίπτωση ο Εργολάβος ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΕΤΑΙ για ζημιά ή απώλεια από την παράλειψη του Προμηθευτή να παραδώσει έγκαιρα τα Υλικά / Εμπορέυματα.

Πρώτη Έκδοση Ιούλιος 1996

 

Αγγλικά Συμβόλαια:

Από τα πιο πάνω Συμβόλαια, έχουν μεταφρασθεί και εκδοθεί στην ΑΓΓΛΙΚΗ τα ακόλουθα:

 

Ε1 (Α) - Form of Main Contract for Building Projects (With Quantities)

[Ε1(Α) – Έντυπο Κυρίως Συμβολαίου για Οικοδομικά Έργα (Με Ποσότητες)]

First English Edition 2015

 

 

Ε2 (Α) - Form of Main Contract for Building Projects (Without Quantities)

[Ε2(Α) – Έντυπο Κυρίως Συμβολαίου για Οικοδομικά Έργα (χωρίς ποσότητες)]

First English Edition 201

 

 

Υ1 - Form of Sub-Contract (With Quantities) for Nominated Sub-Contractors in Building or in Civil Engineering Projects

[Υ1 - Έντυπο Συμβολαίου Υπεργολαβίας (Με Ποσότητες) για Διορισμένους Υπεργολάβους σε Οικοδομικά ή Τεχνικά Έργα]

First English Edition 2015


 

Υ2 - Form of Sub-Contract (Without Quantities) for Nominated Sub-Contractors in Building or in Civil Engineering Projects

[Υ2 - Έντυπο Συμβολαίου Υπεργολαβίας (Χωρίς Ποσότητες) για Διορισμένους Υπεργολάβους σε Οικοδομικά ή Τεχνικά Έργα]

First English Edition 2015