Νόμοι και Κανονισμοί Περί Ασφάλειας και Υγείας

 

Μη δεσμευτικός οδηγός ορθής πρακτικής για την κατανόηση και εφαρμογή της οδηγίας περί Εργοταξίων 92/57/ΕΟΚ

Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμος του 1996 (Ν. 89(Ι)/1996)

 Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία από τον Αμίαντο) Κανονισμοί του 2006 (Κ.Δ.Π. 316/2006)

Οι περί Ασφάλειας και Υγείας (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμοί του 2002 (Κ.Δ.Π. 172/2002)

 

Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία(Γνωστοποίηση Ατυχημάτων και Επικίνδυνων Συμβάντων)Κανονισμοί του 2007(Κ.Δ.Π.531/2007):

Επίσημη Εφημερίδα Ημερ.06/10/2017 - Αυτούσιο το κείμενο των Κανονισμών

Αναλυτικό σημείωμα με τις τροποποιήσεις που έχουν εγκριθεί

Συνοπτικός Πίνακας Ατυχημάτων που γνωστοποιούνται ή που δεν γνωστοποιούνται

Καθοδηγητικό σημείωμα συμπλήρωσης και γενικές πληροφορίες απο το τμήμα επιθεώρησης εργασίας - ΤΕΕ

 

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Τ.Ε.Ε.)

Ασφάλεια και Υγεία - Διάφορες Κατηγορίες

Ασφάλεια και Υγεία στις Κατασκεύες

Νομοθεσία Γενικά:

Αναλυτικά η περι Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νομοθεσία:

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ:

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας 

Νομοθεσίες Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και Υγεία