Σύνδεσμος Εργολάβων

Οικοδομών Αμμοχώστου (Σ.Ε.Ο.Α.) - Ιστορικό

Ο Σύνδεσμος ιδρύθηκε το 1982 και η αρχική του ονομασία ήταν Εργοδοτικός Σύνδεσμος Εργολάβων Οικοδομών Αμμοχώστου και Κύπρου.

Ιδρυτικά μέλη του Συνδέσμου ήταν οι :

Γεώργιος Συλικιώτης - Γραμματέας
Πιερή Κυριάκος
Χριστοδούλου Θεράπων
Ττοφαρίδης Νίκος
Βροντής Ανδρέας
Ττοφιάς Ανδρέας
Μιχαήλ Παντελής
Χρίστου Νίκος

Στη Γενική Συνέλευση της 19ης Μαίου 2006, με μυστική ψηφοφορία έγινε αλλαγή ονόματος σε Σύνδεσμο Εργολάβων Οικοδομών Αμμοχώστου και εγκρίθηκε από τον Έφορο Συντεχνιών στις 25 Ιουλίου του 2006. Είναι ο μόνος προσφυγοποιημένος Σύνδεσμος, μέλος της ΟΣΕΟΚ.

Οι ουσιαστικές δραστηριότητες του Συνδέσμου άρχισαν το 1948, όταν μετά από μία εσωτερική κρίση στο Σύνδεσμο βρέθηκαν κάποιοι φιλοπρόοδοι εργολάβοι, οι οποίοι όχι μόνο κράτησαν ζωντανό τον Σύνδεσμο αλλά προσέδωσαν αίγλη και δυναμισμό καταφέρνοντας να εντάξουν σ΄αυτόν όλους τους επαγγελματίες εργολάβους.

Είναι αμέτρητα τα προβλήματα των εργολάβων που βρήκαν λύση μέσω του Συνδέσμου και πάμπολλες οι καταχτήσεις που έχουν επιτευχθεί, πολλές φορές με σκληρό αγώνα και μέσα σε αντίξοες συνθήκες.

Η δράση του Συνδέσμου χωρίζεται σε δύο περιόδους. Η πρώτη ξεκινά το 1948 και φτάνει μέχρι το 1974. Σ΄αυτή την περίοδο οι δραστηριότητες του Συνδέσμου δεν περιορίστηκαν μόνο σε θέματα που αφορούσαν το επάγγελμα αλλά και σε άλλους τομείς όπως η επιμόρφωση των μελών, καθώς και η ανάπτυξη των σχέσεων και η συνεργασία με άλλους συναδελφικούς συνδέσμους όπως ήταν τότε ο Σύνδεσμος Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου με έδρα τη Λευκωσία.

Η δεύτερη περίοδος ξεκινά μετά τα τραγικά γεγονότα του 1974. Βρίσκει τον Σύνδεσμο στην προσφυγιά, όπου κατεβλήθη μια γιγάντια προσπάθεια επανασύνδεσης και επαναδραστηριοποίησης των μελών του.

Ο Σύνδεσμος αναγεννάται (και εδώ οφείλουμε να τονίσουμε ότι σε μεγάλο βαθμό βοήθησε ο αείμνηστος Γεώργιος Συλικιώτης ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου και Γραμματέας μέχρι το 1990) όπου, εκπροσωπώντας τη συντριπτική πλειοψηφία των εκτοπισθέντων εργολάβων, συνέτεινε στο να μεταφραστεί το καλό όνομα του πρόσφυγα εργολάβου, με εγγύηση για ανάληψη νέων εργασιών.

Tα μέλη του Συνδέσμου ποτέ δεν θα ξεχάσουν την σκλαβωμένη γή τους.

Προσωρινή έδρα του Συνδέσμου είναι τα γραφεία του στη Λάρνακα, στην οδό Καλογραιών αρ. 6, Πολ. ΚΥΠΑ.

Δομή του Συνδέσμου

Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου απαρτίζεται από τα πιο κάτω μέλη:

Πρόεδρος Μιχάλης Μιχαήλ
Αντιπρόεδρος Κυριάκος Παναγή
Γραμματέας Δημήτρης Στρούθου
Ταμίας Κυριάκος Χήρας
Μέλος Ξενής Τουμάζου
Μέλος Κυριάκος Ξυστούρης
Μέλος Νίκος Τοφαλλή
   
   

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, αντιπροσωπεύουν στην ΟΣΕΟΚ, ο Πρόεδρός του, ένα μέλος του Δ.Σ. και άλλο ένα άτομο ως παρατηρητής.

Εκτελεστικό Προσωπικό:

Εκτελεστική Λειτουργός : Θάλεια Κωνσταντίνου

Ο Σύνδεσμος έχει περίπου 170 μέλη, οι οποίοι είναι Εργολήπτες εγγεγραμμένοι στο Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών και κάτοχοι Ετήσιας άδειας εργολήπτη σύμφωνα με τον Περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Εργασιών Νόμο.

Σκοποί του Συνδέσμου

- Η βελτίωση του επαγγέλματος του εργολάβου
- Η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και συνεργασίας
- Η προάσπιση των κοινών συμφερόντων των μελών
- Η επαγγελματική, κοινωνική, πολιτιστική και μορφωτική πρόοδος των μελών
- Η διεξαγωγή σεμιναρίων, διαλέξεων και άλλων παρόμοιων εκδηλώσεων
- Η συνεργασία με όλους του Επαρχιακούς Συνδέσμους Εργολάβων
- Η συνεργασία με τα Τεχνικά Γραφεία.

Δραστηριότητες του Συνδέσμου

* Συμβόλαια της ΜΕΔΣΚ (Μικτή επιτροπή Δομικών Συμβολαίων Κύπρου)
* Υπολογισμός των τιμαριθμικών αυξήσεων σε εργατικά και υλικά
* Παροχή βοήθειας ή συμβουλών σε επαγγελματικά θέματα
* Προώθηση προβλημάτων προς επίλυση μέσω της ΟΣΕΟΚ
* Καταβολή προσπάθειας για την πάταξη της παρανομίας και καταγγελία τυχόν παρανομιών και παρατυπιών σε σχέση με την Οικοδομική Βιομηχανία
* Παροχή βοήθειας και νομικών συμβουλών από τη Νομικό του Συνδέσμου
* Διοργάνωση εκδηλώσεων μεταξύ των μελών του, έτσι ώστε οι εργολάβοι να γνωρίζονται μεταξύ τους
* Διοργάνωση εκπαιδευτικών ταξιδιών στο εξωτερικό
* Διοργάνωση σεμιναρίων
* Ο Σύνδεσμος κάθε χρόνο δίδει χρηματικό ποσό σε αριστούχο μαθητή της Τεχνικής Σχολής Λάρνακας στον κλάδο των Δομικών.

Ο Σύνδεσμος Εργολάβων Οικοδομών Αμμοχώστου σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου, από την 11η Μαρτίου 2015, έχουν ιδρύσει από κοινού τον Κυπριακό Οργανισμό Διαχείρισης Αποβλήτων ( Κ.Ο.Δ.Α).

Η πρωτοβουλία και ο σκοπός των δύο Συνδέσμων με την ίδρυση του ΚΟΔΑ είναι να συμβάλουν και να βοηθήσουν όλους τους εγγεγραμμένους εργολήπτες Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων ανά το Παγκύπριο, στη διαχείριση των οικοδομικών Αποβλήτων που παράγονται στα έργα που εκτελούν, καθώς και στην εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη Νομοθεσία και Κανονισμούς.

Οποιοσδήποτε εργολάβος μπορεί να συμμετέχει στο Συλλογικό Σύστημα ΚΟΔΑ, ανεξάρτητα αν είναι μέλος ή όχι των Συνδέσμων.

Πληροφορίες

Διεύθυνση: Οδός Καλογραιών αρ. 6, Πολ. ΚΥΠΑ γραφ.101, 6016 Λάρνακα
Τηλ.: 24-627022
Φαξ: 24-658675
Email: