Κενή Θέση Γραμματειακού Λειτουργού Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.
29 Απριλίου 2021

Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.), ζητά να προσλάβει Γραμματειακό Λειτουργό με τα πιο κάτω προσόντα, καθήκοντα και ωφελήματα:

1. Απαιτούμενα Προσόντα

 • Κάτοχος τριετούς (3) τουλάχιστο διπλώματος στις γραμματειακές σπουδές.
 • Άριστη γνώση στον χειρισμό προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, όπως MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
 • Άριστη γνώση χρήσης διαδικτύου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Linkedin, Twitter) κλπ.
 • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας (Ομιλία, Σύνταξη – Γραφή).

2. Επιπρόσθετα Προσόντα

 • Εμπειρία στη διοργάνωση σεμιναρίων.
 • Οργανωτικές δεξιότητες.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, ομαδικό πνεύμα.

Κατά την αξιολόγηση θα θεωρηθεί πλεονέκτημα η δυνατότητα ο υποψήφιος να συμπεριληφθεί σε επιχορηγημένο σχέδιο της ΑνΑΔ:

 • Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή
 • Σχέδιο Κατάρτισης Μακροχρόνια Ανέργων σε Επιχειρήσεις/ Οργανισμούς

3. Καθήκοντα - Ευθύνες

 • Εκτελεί γενικά γραφειακά
 • Δακτυλογραφεί στην ελληνική και αγγλική γλώσσα με ταχύτητα και ακρίβεια
 • Αναλαμβάνει την τήρηση αρχείων
 • Βοηθά ή/και αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασίας, εντός και εκτός γραφείου, σχετικά με τις αρμοδιότητες που σχετίζονται με τα καθήκοντα της θέσης
 • Χρησιμοποιεί τεχνολογικό και άλλο γραφειακό εξοπλισμό για την εκτέλεση των καθηκόντων της
 • Γράφει ή και τηρεί Πρακτικά συνεδριάσεων
 • Έρχεται σε επαφή με το κοινό και δέχεται ή και παρέχει πληροφορίες
 • Διοργανώνει εκπαιδευτικά επιχορηγημένα Προγράμματα (ΑνΑΔ)
 • Χειρίζεται θέματα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
 • Ενημερώνει την Ιστοσελίδα
 • Επιτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν.

4.Απολαβές - Ωφελήματα

 • Αναλόγως προσόντων και πείρας
 • Ταμείο Προνοίας
 • 13ος Μισθός

Αιτήσεις (τυπώστε από www.oseok.org.cy - πιο κάτω), συνοδευόμενες με βιογραφικό σημείωμα και ανάλογα αποδεικτικά, να αποστέλλονται στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση hr@oseok.org.cy μέχρι την 21η Μαΐου 2021.

Υποψήφιοι που δεν πληρούν τα προσόντα ή δεν επισυνάπτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δεν θα αξιολογούνται.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν πλήρους εχεμύθειας.

Αίτηση Υποψηφιοτήτων – Πατήστε εδώ