ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ – (Πολιτικός Μηχανικός, Επιμετρητής Ποσοτήτων)
12 Οκτωβρίου 2021

Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.), ζητά να προσλάβει Γραμματειακό Λειτουργό με τα πιο κάτω προσόντα, καθήκοντα και ωφελήματα:

1. Απαιτούμενα Προσόντα

 • Κάτοχος Πτυχίου στην Πολιτική Μηχανική ή Επιμέτρηση Ποσοτήτων
 • Μέλος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου
 • Άριστη γνώση στο χειρισμό Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, (MS Office (Word, Excel, PowerPoint, κ.α.)
 • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας (Ομιλία – Γραφή)
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, ομαδικό πνεύμα, επικοινωνιακός και ευχάριστος χαρακτήρας
 • Ελάχιστη πείρα 2 έτη.
 • Γνώσεις σε τομείς όπως:
  • Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία
  • Διαχείριση Αποβλήτων από Εκσκαφές Κατασκευές και Κατεδαφίσεις
  • Διαχείρισης Συμβολαίων για Κατασκευαστικά Έργα
  • Εκπαιδευτικές Ικανότητες (π.χ. Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης, κ.α.) θα θεωρηθούν ως πρόσθετα προσόντα.

Αιτητές που δεν πληρούν τα προσόντα ή αιτήσεις στις οποίες δεν επισυνάπτονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν θα αξιολογούνται.

2. Καθήκοντα - Ευθύνες

 • Σύνταξη αλληλογραφίας.
 • Παρακολούθηση σχετικών Νομοθεσιών.
 • Τήρηση αρχείου.
 • Διεξαγωγή ερευνών και μελέτη στατιστικών/ εγγράφων.
 • Διεξαγωγή Σεμιναρίων, Ημερίδων.
 • Επικοινωνία με Μέλη.
 • Υποστήριξη Μελών σε συναφή θέματα.

3. Απολαβές – Ωφελήματα

 • Αναλόγως προσόντων και πείρας
 • Ταμείο Προνοίας
 • 13ος  Μισθός

Αιτήσεις συνοδευόμενες με βιογραφικό σημείωμα και ανάλογα αποδεικτικά, να αποστέλλονται στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση hr@oseok.org.cy, μέχρι τις 28/10/2021.

Αίτηση η οποία δεν έχει συμπληρωθεί στο σύνολο της δεν θα αξιολογείται. Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν πλήρους εχεμύθειας.

Αίτηση – Τυπώστε εδώ