ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ - Γραμματειακός Λειτουργός
12 Οκτωβρίου 2021

Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.), ζητά να προσλάβει Γραμματειακό Λειτουργό με τα πιο κάτω προσόντα, καθήκοντα και ωφελήματα:

1. Απαιτούμενα Προσόντα

 • Κάτοχος διπλώματος τριετούς (3) φοίτησης στις Γραμματειακές Σπουδές ή πτυχίο Ελληνικής Φιλολογίας.
 • Άριστη γνώση στον χειρισμό προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, όπως MS Office (Word, Excel, PowerPoint).
 • Άριστη γνώση χρήσης διαδικτύου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Linkedin, Twitter) κλπ.
 • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας (Ομιλία, Σύνταξη – Γραφή).

Αιτητές που δεν πληρούν τα προσόντα ή αιτήσεις στις οποίες δεν επισυνάπτονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν θα αξιολογούνται.

2. Επιπρόσθετα Προσόντα

 • Εμπειρία στη διοργάνωση σεμιναρίων.
 • Οργανωτικές δεξιότητες.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, ομαδικό πνεύμα.

3. Καθήκοντα - Ευθύνες

 • Εκτελεί γενικά γραφειακά καθήκοντα.
 • Δακτυλογραφεί στην ελληνική και αγγλική γλώσσα με ταχύτητα και ακρίβεια
 • Αναλαμβάνει την τήρηση αρχείων
 • Βοηθά ή/και αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασίας, εντός και εκτός γραφείου, σχετικά με τις αρμοδιότητες που σχετίζονται με τα καθήκοντα της θέσης
 • Χρησιμοποιεί τεχνολογικό και άλλο γραφειακό εξοπλισμό για την εκτέλεση των καθηκόντων της
 • Τηρεί Πρακτικά συνεδριάσεων
 • Έρχεται σε επαφή με το κοινό και δέχεται ή και παρέχει πληροφορίες
 • Διοργανώνει εκπαιδευτικά επιχορηγημένα Προγράμματα (ΑνΑΔ)
 • Ενημερώνει την Ιστοσελίδα
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν.

4. Απολαβές – Ωφελήματα

 • Αναλόγως προσόντων και πείρας
 • Ταμείο Προνοίας
 • 13ος Μισθός

Αιτήσεις συνοδευόμενες με βιογραφικό σημείωμα και ανάλογα αποδεικτικά, να αποστέλλονται στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση hr@oseok.org.cy, μέχρι τις 28/10/2021.

Αίτηση η οποία δεν έχει συμπληρωθεί στο σύνολο της δεν θα αξιολογείται. Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν πλήρους εχεμύθειας.

Αίτηση – Τυπώστε εδώ