Κενή Θέση Γραμματειακού Λειτουργού Συνδέσμου Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Σ.Ε.Ο.Κ.)
16 Νοεμβρίου 2020

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ

Ο Σύνδεσμος Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Σ.Ε.Ο.Κ.), ζητά να προσλάβει Γραμματειακό Λειτουργό για κάλυψη των αναγκών του Γραμματειακό/ή Λειτουργό

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Κάτοχος διετούς τουλάχιστο διπλώματος στις γραμματειακές σπουδές ή στο μάρκετινγκ με τουλάχιστον 3 χρόνια σχετική πείρα.
 • Άριστη γνώση στονχειρισμό προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, όπως MS Office, διαδικτύου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Linkedin, Twitter) κλπ.
 • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας (Ομιλία, Σύνταξη – Γραφή)
 • Οργανωτικές δεξιότητες.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, ομαδικό πνεύμα.
 • Επικοινωνία και ευχάριστος χαρακτήρας.
 • Εμπειρία στη διοργάνωση σεμιναρίων.

Καθήκοντα - Ευθύνες

 • Εκτελεί γενικά γραφειακά και λογιστικά καθήκοντα
 • Δακτυλογραφεί στην ελληνική και αγγλική γλώσσα με ταχύτητα και ακρίβεια
 • Αναλαμβάνει την τήρηση αρχείων
 • Βοηθά ή/και αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασίας, εντός και εκτός γραφείου,
 • σχετικά με τις αρμοδιότητες που σχετίζονται με τα καθήκοντα της θέσης
 • Χρησιμοποιεί τεχνολογικό και άλλο γραφειακό εξοπλισμό για την εκτέλεση των καθηκόντων
 • Γράφει ή και τηρεί Πρακτικά συνεδριάσεων
 • Έρχεται σε επαφή με το κοινό και δέχεται ή και παρέχει πληροφορίες
 • Διοργανώνει εκπαιδευτικά επιχορηγημένα Προγράμματα (ΑνΑΔ)
 • Χειρίζεται θέματα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
 • Ενημερώνει την Ιστοσελίδα
 • Επιτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα ανατεθούν.

Απολαβές – Ωφελήματα

 • Αναλόγως προσόντων και πείρας
 • Ταμείο Προνοίας
 • 13ος Μισθός

Αιτήσεις (τυπώστε από www.oseok.org.cy), συνοδευόμενες με βιογραφικό σημείωμα και ανάλογα αποδεικτικά, να αποστέλλονται στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση hr@oseok.org.cy μέχρι την 25η Νοεμβρίου 2020 και ώρα 13:00 μ.μ.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν πλήρους εχεμύθειας.