ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ, ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΕΥΡΩΠΗ - Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. και Κοινωνικοί Εταίροι άλλων πέντε χωρών στο Πρόγραμμα SU.SO.D.CO
02 Απριλίου 2021

Διαπιστώθηκε μετά από έρευνα, ότι στις χώρες της κεντρικής Νοτιοανατολικής και Νότιας Ευρώπης, ο κοινωνικός διάλογος, κυρίως σε θέματα του κατασκευαστικού τομέα, δεν διεξάγεται σε επίπεδο που επιτρέπει την αντιμετώπιση των προκλήσεων από:

• τις νέες μορφές της οικονομίας (κυκλική, ψηφιακή οικονομία),

• τις νέες μορφές απασχόλησης από ευέλικτες ομάδες εργαζομένων διασυνδεδεμένων μέσω νέων τεχνολογιών (στο πλαίσιο της επιχειρησιακής μεγέθυνσης),

• τις νέες μορφές ανάπτυξης (πράσινη, γαλάζια ανάπτυξη), και

• την κλιματική αλλαγή (Πράσινη Συμφωνία). 

Οι συγκεκριμένες χώρες δεν εκπροσωπούνται, ούτε συμμετέχουν στις επί τούτου επιτροπές των αρμοδίων Ευρωπαϊκών σωμάτων [Γενικές Διευθύνσεις (Directorates General) «Απασχόληση» (Employment)]

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SU.SO.D.CO KAI O KATAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Με δεδομένη την αποφασιστική συμβολή του κατασκευαστικού τομέα στο ΑΕΠΠ και στον τομέα της απασχόλησης με πρωτοβουλία των Ευρωπαϊκών Ομοσπονδιών για την κατασκευαστική βιομηχανία FIEC και EBWW, η Ε.Ε. σχεδίασε το συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα Su.So.D.Co. (Support of the Social Dialogue for future Construction).

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Κύριος σκοπός του Προγράμματος είναι η απόκτηση της ικανότητας των κοινωνικών εταίρων να συμμετέχουν ενεργά στον κοινωνικό διάλογο, σε τομεακό και σε εθνικό επίπεδο, ώστε να συμμετέχουν και να συμβάλλουν αποτελεσματικά στον Ευρωπαϊκό κοινωνικό διάλογο.

Ο σκοπός του Προγράμματος, αναμένεται να επιτευχθεί μετά από μια σειρά δράσεων των συμμετεχόντων -  εταίρων από 6 χώρες της Κεντρικής, Νοτιοανατολικής και Νότιας Ευρώπης . Οι εν λόγω δραστηριότητες περιλαμβάνονται στο σχετικό Πολυετές Πρόγραμμα Δράσης 2020 - 2023 (Multiannual Action Program 2020 - 2023).

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (PROJECT PARTNERS) KAI OI ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ  ΔΡΑΣΕΙΣ 

Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.) συμμετέχει στο πρόγραμμα Su.So.D.Co. ως κοινωνικός εταίρος μαζί με συναφείς Ομοσπονδίες από τη Βουλγαρία, την Κροατία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία και τη Σλοβενία.

Μεταξύ των υποχρεώσεων της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. (και κάθε εταίρου) περιλαμβάνεται και η διοργάνωση και  διεξαγωγή Διήμερης Εκδήλωσης Ανάπτυξης Ικανοτήτων (Building Capacity Event) κατά τον προσεχή Σεπτέμβριο.

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί με τη βοήθεια Εξωτερικού Εμπειρογνώμονα και θα περιλαμβάνει

• ένα Σεμινάριο με τη συμμετοχή των  Εργοδοτικών Οργανώσεων την πρώτη μέρα, και

• ένα Εργαστήριο (workshop) με τη συμμετοχή των Εργοδοτικών Οργανώσεων και των Συντεχνιών των εργαζομένων, τη δεύτερη μέρα.

Ανάμεσα στις άλλες  δράσεις στις οποίες  έχουν ήδη προβεί οι εταίροι του προγράμματος, περιλαμβάνονται

• η χαρτογράφηση της κατάστασης και των εθνικών πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων για τον κοινωνικό διάλογο στις 6 συμμετέχουσες χώρες, η οποία καλύπτει και τις τρέχουσες ανάγκες και τάσεις, σε σύγκριση με το Πολυετές Πρόγραμμα Δράσης 2023, και

• σχετικές αναφορές για την επικτατούσα κατάσταση 

• ο καθορισμός των θεμάτων και τους λόγους για τους οποίους κάθε χώρα θεωρεί τα θέματα αυτά ως προκλήσεις, ώστε να αποτελέσουν κατά προτεραιότητα θέματα κοινωνικού διαλόγου 

ΘΕΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΩΣ ΘΕΜΑΤΑ – ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΩΣΤΕ Ν’ ΑΠΟΤΕΛΕΣΟΥΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ.

• Νομοθεσία και Παρακολούθηση (legislation and Monitoring)

• Μάθηση και Κατάρτιση (Leaning and Training)

• Τα πρότυπα & H Στρατηγική για την Επαγγελματική Ασφάλεια & Υγεία (OSH Standard and Strategy)

• Η Συνεργασία των Ενδιαφερομένων Μερών (Stakeholders Cooperation)

Τα πιο πάνω θέματα επιλέγηκαν από την Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. και τις Συντεχνίες, από 10 θέματα που προτάθηκαν από το Πρόγραμμα, στα οποία εκτός των πιο πάνω, περιλάμβαναν και τα ακόλουθα:

• Βιώσιμη Απασχόληση (Sustainable Employment)

• Η Πράσινη Συμφωνία (Green Deal)

• Επίδραση / Αντίκτυπος Τρίτων Χωρών (Third Country impact)

• Ψηφιοποίηση & Κοινή Χρήση Δεδομένων (Digitalization and Date Sharing)

• Άλλο (other)  

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

• Ανάπτυξη Διαδικτυακής Πλατφόρμας Κοινωνικού Διαλόγου που θα προσφέρει στους εθνικούς και ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους ειδικά εργαλεία, δεδομένα και κοινά στρατηγικά έγγραφα υποστήριξης.

• Σχεδιασμός Εκστρατείας Κοινωνικού Διαλόγου, με το σχεδιασμό και υλοποίηση πρωτοβουλιών για τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας. 

• 3 ακόμη Εκδηλώσεις Κοινωνικού Διαλόγου

-  τον Απρίλιο του 2021:

«Η σημασία της επικοινωνιακής στρατηγικής για τον αποτελεσματικό κοινωνικό διάλογο»

-  τον Ιούνιο του 2021:

«Η ψηφιοποίηση της οικονομίας στο πλαίσιο της ατζέντας του κοινωνικού διαλόγου και των ψηφιακών δεξιοτήτων »

-  τον Σεπτέμβριο του 2021:

«Η ουσία των επικοινωνιακών δεξιοτήτων που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή του κοινωνικού διαλόγου».