Συνάντηση αντιπροσωπείας της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. με τον Πρόεδρο της Συμμαχίας Πολιτών με θέμα: Διαφοροποίηση των Διαδικασιών Σύναψης και Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων για Έργα Αξίας μεγαλύτερης του € 1.000.000 στις 27/03/2019
27 Μαρτίου 2019