Σεμινάριο 5 Δεκεμβρίου 2018 - " Οι περί Ασφάλειας και Υγείας (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια" Κανονισμοί του 2015"
28 Νοεμβρίου 2018

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενημέρωση των εργοληπτών για τις πρόνοιες της νομοθεσίας και των Κανονισμών περί Ασφάλειας και Υγείας γενικά αλλά και ειδικότερα την Νομοθεσία και τους Κανονισμούς που ισχύουν για τα εργοτάξια.

Με την αναθεώρηση των Κανονισμών για τις ελάχιστες προδιαγραφές που θα πρέπει να εφαρμόζονται στα εργοτάξια, προκύπτει άμεση ανάγκη ενημέρωσης των εργοληπτών καθώς και άλλων επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στον κατασκευαστικό τομέα για τις αναθεωρημένες πρόνοιες των Κανονισμών.

Οι πρόνοιες που έχουν αναθεωρηθεί αφορούν άμεσα τα καθήκοντα / αρμοδιότητες όλων των συντελεστών ενός έργου, καθώς επίσης και τις ελάχιστες προδιαγραφές σε σχέση με την ασφάλεια και υγεία που θα πρέπει να εφαρμόζονται κατά την κατασκευή ενός έργου.

Ενημερωτικό Έντυπο