Σεμινάριο - 28 & 29 Ιουνίου 2018 : Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην εργάσια (ελάχιστες προδιαγραφές για προσωρίνα ή κινήτα εργοτάξια) Κανονισμοί του 2015 (Συνδεσμός Εργολάβων Οικοδομών Λεμεσού)
11 Ιουνίου 2018

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενημέρωση των εργοληπτών για τις πρόνοιες της Νομοθεσίας και Κανονισμών περί Ασφάλειας και Υγείας γενικά αλλά και ειδικότερα την Νομοθεσία και τους Κανονισμούς που ισχύουν για τα εργοτάξια.

Με την αναθεώρηση των Κανονισμών για τις ελάχιστες προδιαγραφές που θα εφαρμόζονται στα εργοτάξια, προκύπτει άμεση ανάγκη ενημέρωσης των εργοληπτών καθώς και άλλων επαγγελμάτων που δραστηριοποιούνται στον κατασκευαστικό τομέα για τις αναθεωρημένες πρόνοιες των Κανονισμών. Οι πρόνοιες που έχουν αναθεωρηθεί αφορούν άμεσα τα καθήκοντα / αρμοδιότητες όλων των συντελεστών ενός έργου, καθώς επίσης και τις ελάχιστες προδιαγραφές σε σχέση με την ασφάλεια και υγεία που θα πρέπει να εφαρμόζονται κατά την κατασκευή ενός έργου.

Ενημερωτικό  Έντυπο.