Σεμινάριο 12 Δεκεμβρίου 2018 - "Οργάνωση Εργοταξίων σε Κατασκευαστικά Έργα"
29 Νοεμβρίου 2018

Η Εκτέλεση/Παραγωγή των Κατασκευαστικών Έργων προϋποθέτει πάντοτε την συγκρότηση και λειτουργία Εργοταξίων κατά την διάρκεια των εργασιών. Το σύγχρονο Εργοτάξιο, ανάλογα με το μέγεθος του Έργου,  χρειάζεται την σωστή οργάνωση και προγραμματισμό όλων των πόρων (Ανθρώπινο Προσωπικό, Μηχανημάτων, Εγκαταστάσεων, Υλικών ) που θα συνυπάρξουν στο Εργοτάξιο ώστε αυτό να λειτουργήσει σωστά και παραγωγικά.

Οι σημερινές ανάγκες των Έργων καθιστούν τις γνώσεις και δεξιότητες για ορθό σχεδιασμό, εγκατάσταση οργάνωση και λειτουργία του Εργοταξίου αδήριτη αναγκαιότητα τόσο για την σωστή όσο και για την ασφαλή διεκπεραίωση των κατασκευαστικών εργασιών ενός Έργου.

Ενημερωτικό Έντυπο