Εγκύκλιος Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. - Πληρωμή Επιστροφής Φ.Π.Α
22 Ιουνίου 2018

Το Τμήμα Φορολογίας, ενημερώνει ότι πολύ σύντομα θα αρχίσει την εφαρμογή της ηλεκτρονικής πληρωμής των επιστροφών του Φ.Π.Α..  Επισυνάπτεται αυτούσια η ενημέρωση από το Τμήμα Φορολογίας.

Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα είτε έχουν υποβάλει αίτημα, είτε πρόκειται να υποβάλουν, καλούνται να αποστείλουν ορθά συμπληρωμένο το επισυναπτόμενο (Έντυπο Τ.Φ. 1900)2017, σε μια από τις πιο κάτω διευθύνσεις:

  • στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία
  • ταχυδρομικώς στη Διεύθυνση Τμήμα Φορολογίας, 1471 Λευκωσία.

Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί κατά τη συμπλήρωση του Εντύπου στα πιο κάτω:

  • Ο Διεθνής αριθμός του Τραπεζικού Λογαριασμού ΙΒΑΝ θα πρέπει να είναι στο όνομα του δικαιούχου της επιστροφής.
  • Για τα νομικά πρόσωπα η εξουσιοδότηση να σφραγιστεί δίπλα από το όνομα του εξουσιοδοτούντος με τη Σφραγίδα του νομικού προσώπου.

Όσοι έχουν υποβάλει το (Έντυπο Τ.Φ. 1900)2017, δεν χρειάζεται να το υποβάλουν εκ νέου.

Τονίζεται ότι, από την ημερομηνία εφαρμογής της ηλεκτρονικής πληρωμής των επιστροφών Φ.Π.Α., το Τμήμα Φορολογίας δεν θα προβαίνει σε καμία πληρωμή εκτός εάν έχει υποβληθεί ορθά συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το (Έντυπο Τ.Φ. 1900)2017.

Προτρέπεστε λοιπόν όλοι, όπως άμεσα συμπληρώσετε δεόντως και αποστείλετε το εν λόγω Έντυπο, ώστε με την εφαρμογή της ηλεκτρονικής πληρωμής, να καταστεί δυνατή η επιστροφή του Φ.Π.Α..

Εγκύκλιος

Τμήμα Φορολογίας - Επιστροφή Φ.Π.Α.

Εξουσιοδότηση για πληρωμή επιστροφής Φ.Π.Α