Κέντρο Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (Κ.Α.Ε.Π.)
06 Δεκεμβρίου 2018

Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.) αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα της πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων, καθώς αυτή διασφαλίζει την εξασφάλιση εργασίας στους ανέργους και αδρανείς και την ανέλιξη των εργοδοτουμένων αυξάνοντας ταυτόχρονα την ποιότητα και την παραγωγικότητα και διασφαλίζοντας το προβλεπόμενο κόστος των έργων, μετά από αίτηση και σχετική έγκριση που έλαβε από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, αναβαθμίζει το Εκπαιδευτικό της Κέντρο σε Κέντρο Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (Κ.Α.Ε.Π.).

Σε πρώτο στάδιο, στο Εκπαιδευτικό Κέντρο της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. θα μπορούν να γίνονται αξιολογήσεις υποψηφίων στα επαγγελματικά πεδία:

1.         Διεύθυνση  / Εποπτεία Έργου και

2.         Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Η διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης δεν έχει οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες, καθώς το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή»

Επόμενος στόχος του Εκπαιδευτικού Κέντρου της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ., είναι στο άμεσο μέλλον να διεξάγει εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης για όσους επιθυμούν να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή στην αξιολόγηση για πιστοποίηση των επαγγελματικών τους προσόντων.

Επιπλέον είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι οι επιχειρήσεις που προωθούν την πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων των εργοδοτουμένων τους, επιτυγχάνουν την αναβάθμιση του ανθρωπινού δυναμικού τους και κατά συνέπεια  διασφαλίζουν καλύτερη ποιότητα στα έργα που εκτελούν, αυξάνουν την κερδοφορία τους καθώς και την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητά τους.  

Παράλληλα η Ομοσπονδίας μας, στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης της προσφοράς της προς το σύνολο των εργολάβων και των εργοδοτουμένων τους, συμμετέχει στην Κοινοπραξία με τη Συντεχνία Οικοδόμων, Ξυλουργών, Μεταλλωρύχων και Γενικών Εργατών Κύπρου (Π.Ε.Ο.) και την Ομοσπονδία Οικοδόμων Μεταλλωρύχων και Συναφών Επαγγελμάτων  (Σ.Ε.Κ.) για τη λειτουργία του Κέντρου Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης «Ο Οικοδόμος», το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει στις αρχές Ιανουαρίου με προγράμματα που αφορούν την Οικοδομική Βιομηχανία και ειδικότερα τους τομείς: Οικοδομικά, Κατασκευή Καλουπιών, Επεξεργασία και τοποθέτηση οπλισμού και Διεύθυνση και Εποπτεία Έργου.