Κενή Θέση ΟΣΕΟΚ Λειτουργού Υποστήριξης σε Τεχνικά Θέματα
10 Σεπτεμβρίου 2019

Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου (Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.), ζητά να προσλάβει Λειτουργό για κάλυψη των αναγκών της.

Λειτουργό Υποστήριξης σε Τεχνικά Θέματα

 Απαιτούμενα Προσόντα

 • Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ή Επιμετρητού Ποσοτήτων ή άλλου συναφούς κλάδου της Μηχανικής
 • Άριστη γνώση στο χειρισμό Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
 • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας (Ομιλία – Γραφή)
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, ομαδικό πνεύμα, δραστήριος, επικοινωνιακός και ευχάριστος χαρακτήρας
 • Γνώσεις για τα παρακάτω θέματα θα προσμετρήσουν ως πρόσθετα προσόντα

-       Πρόνοιες Συμβολαίων ΜΕΔΣΚ και Δημόσιου Τομέα για Οικοδομικά και Τεχνικά Έργα

-       Ασφάλειας και Υγείας στα εργοτάξια

-       Περιβάλλοντος (Διαχείριση ΑΕΚΚ)

-       Νομικά Θέματα που άπτονται των δραστηριοτήτων των εργολάβων 

Καθήκοντα - Ευθύνες

 • Παρακολούθηση δραστηριοτήτων και θεμάτων που ασχολείται η Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. και ανάληψη σχετικών δράσεων
 • Συμμετοχή σε Επιτροπές και προγράμματα που εκπροσωπείται η Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.
 • Υποστήριξη στα Μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου και στους ανά Επαρχία Συνδέσμους Εργοληπτών
 • Ασχολείται με θέματα των Συμβολαίων του Δημοσίου και της Μικτής Επιτροπής Δομικών Συμβολαίων Κύπρου (Μ.Ε.Δ.Σ.Κ.)
 • Ετοιμασία και κατάθεση αναφορών (reports) στο Διευθυντή
 • Διεκπεραιώνει θέματα που απορρέουν από τις συνεδρίες του Κεντρικού Συμβουλίου
 • Συμμετέχει ενεργά σε όλες τις εκδηλώσεις της Ομοσπονδίας
 • Ενημερώνει την Ιστοσελίδα σε συνεργασία με την υπεύθυνη Λειτουργό
 • Επιτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα της/του ανατεθούν

Απολαβές – Ωφελήματα

 • Αναλόγως προσόντων και πείρας
 • Ταμείο Προνοίας
 • 13ος  Μισθός

Συμπληρωμένες αιτήσεις συνοδευόμενες με βιογραφικό σημείωμα και ανάλογα αποδεικτικά, να αποστέλλονται  στην  Ηλεκτρονική  Διεύθυνση  frangos@oseok.org.cy,  ή στο Φαξ: 22 751664, μέχρι την 25η Σεπτεμβρίου 2019.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν πλήρους εχεμύθειας.

Συμπληρώστε την Αίτηση