Εγκύκλιος - Έρευνα Ωριαίας Αντιμισθίας στα Οικοδομικά Επαγγέλματα
03 Ιουλίου 2019

 

Η Στατιστική Υπηρεσία διεξάγει την Έρευνα Ωριαίας Αντιμισθίας στα Οικοδομικά Επαγγέλματα.

 

Για σκοπούς ενημέρωσης, σας αποστέλλουμε συνημμένα τον «Περί Στατιστικής Νόμο» καθώς και τα ακόλουθα άρθρα από το νέο Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών:

 

·   Ο Κανονισμός αφορά αποκλειστικά φυσικά πρόσωπα (αυτοεργοδοτούμενους και νοικοκυριά), όχι επιχειρήσεις (νομικά πρόσωπα).

 

·     Ο Κανονισμός αυτός κατ’ ουδένα τρόπο δε μεταβάλλει τις υποχρεώσεις των νομικών και φυσικών προσώπων που προκύπτουν από τον περί Στατιστικής Νόμο.

 

·         Η συλλογή στοιχείων από τη Στατιστική Υπηρεσία επιτρέπεται στο νέο Κανονισμό σύμφωνα με τα εξής άρθρα του που παρατίθενται αυτούσια:

 

-          Άρθρο 5

 

Αρχές που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

 

1.         Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

 

β)         συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς· η περαιτέρω επεξεργασία για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον ή σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς δεν θεωρείται ασύμβατη με τους αρχικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1 («περιορισμός του σκοπού»),

 

-          Άρθρο 6

 

Νομιμότητα της επεξεργασίας

 

1.         Η επεξεργασία είναι σύννομη μόνο εάν και εφόσον ισχύει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

γ)         η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας,

 

ε)         η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας.

 

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο περί Στατιστικής Νόμος, αρ. 15(Ι) του 2000, αλλά και ο αντίστοιχος Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/2009 σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές, περιέχουν πρόνοιες για την προστασία της εμπιστευτικότητας των στοιχείων (που λαμβάνονται είτε από φυσικά είτε από νομικά πρόσωπα) οι οποίες υπερκαλύπτουν τις αντίστοιχες πρόνοιες του νέου Κανονισμού για τα φυσικά πρόσωπα. Όλα τα ατομικά στοιχεία θεωρούνται εμπιστευτικά και οι στατιστικές που παράγονται δημοσιοποιούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποκλείεται η άμεση ή έμμεση αποκάλυψη της ταυτότητας εκείνων που έδωσαν τα δεδομένα ή των προσώπων στα οποία αναφέρονται.

 

Η πιθανή συνεργασία σας με τη Στατιστική Υπηρεσία σε περίπτωση που σας ζητηθεί, θα βοηθήσει στην έγκαιρη έκδοση σωστών και αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων, γεγονός αναγκαίο και χρήσιμο, προς όφελος όλων.

 

 «Περί Στατιστικής Νόμο»

Εγκύκλιος