Αυξήσεις στους Μισθούς Εργαζομένων λόγω Α.Τ.Α. από την 1η Ιανουαρίου 2020
16 Ιανουαρίου 2020

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Τμήματος Στατιστικής και Ερευνών του Υπουργείου Οικονομικών που αφορούν στη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτών για το 2019, ο Δείκτης κατέγραψε αύξηση ύψους 0,46%.

Με βάση τη Μεταβατική Συμφωνία που συνομολογήθηκε μεταξύ των Κοινωνικών Εταίρων στις 28 Ιουλίου 2017, αναφορικά με το θεσμό της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (Α.Τ.Α.), οι μισθοί αναπροσαρμόζονται με το 50% της ετήσιας αύξησης του Δείκτη.  Συνεπώς, η αύξηση για το 2019 ανέρχεται σε 0,23%.

Με βάση το σύστημα τιμαριθμικών αναπροσαρμογών, οι εργαζόμενοι δικαιούνται από την 01/01/2020, αύξηση 0,23%  επί των βασικών μισθών όπως έχουν διαμορφωθεί μετά την ενσωμάτωση και έτσι το σύνολο του Τιμαρίθμου σήμερα ανέρχεται στο 1,27%.

Οι εργαζόμενοι στη Βιομηχανία Οικοδομών και Δομικών Έργων, τόσο για τις υφιστάμενες, όσο και για τις νέες ειδικότητες, θα τύχουν της νέας Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής από την 01/01/2020 επί των Μέσων Όρων Βασικών Μισθών.